Regulamin

Regulamin serwisu ior.pl

§1
Właścicielem serwisu Internetowe ogłoszenia rolne(Ior.pl) jest Karol Kucharski z siedzibą w Stanisławów, 26-803 Promna, NIP: 798-147-99-44.
Niniejszy regulamin określa warunki zamieszczania, modyfikowania i opłacania ogłoszeń w Serwisie.§2
Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
§3
Właściciel Serwisu Ior.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji przez serwis Ior.pl. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu.
§4
Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, lub poprzez dodanie pierwszego ogłoszenia.
Konto jest tworzone automatycznie podczas dodawania pierwszego ogłoszenia, użytkownik ma możliwość dokończenia rejestracji bądź nie.
W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
Właściciel Serwisu Ior.pl zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny. 
§5
 
Zasady zamieszczania ogłoszeń bezpłatnych oraz rejestracji konta użytkownika
Strona www.ior.pl jest serwisem ogłoszeń, bezpłatnym dla użytkowników.
Ogłoszenie bezpłatne dodawane przez użytkownika, jest aktywne przez 30 dni.
Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia odpowiedniego formularza. Od użytkownika nie jest wymagana rejestracja konta.
W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez. Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna operatora służąca do aktywacji konta oraz ewentualnej edycji ogłoszenia lub usunięcia.  
Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu IOR.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (linkaktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 
Utworzenie Konta i/lub zamieszczanie pierwszego ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem  w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w regulaminie. 
 
 
 
 
§6
Wyróżnienie oraz promowanie ogłoszeń – opcja płatna
 
W serwisie istnieje możliwość płatnego promowania ogłoszeń. Istnieją dwie możliwość dodatkowych opcji:

Usługa promowania na stronie głównej – użytkownik ma możliwość „promowania” ogłoszenia na stronie głównej. Jest to dodatkowa opcja którą można aktywować podczas dodawania bezpłatnego ogłoszenia. Koszt usługi to 30zł za 30 dni promowania. Ogłoszenie „ Promowane” jest reklamowane na stronie głównej serwisu www.ior.pl w dziale: Promowane ogłoszenia.
Usługa wyróżnienia na stronie kategorii – użytkownik ma możliwość „wyróżnienia” ogłoszenia na stronie kategorii. Jest to dodatkowa opcja którą można aktywować podczas dodawania bezpłatnego ogłoszenia. Koszt usługi to 9.90zł  za 30 dni promowania. Ogłoszenia „wyróżnione” jest eksponowane na górze strony kategorii( danej kategorii do której dodawane jest ogłoszenie bezpłatne).

Wszelkie reklamacje dotyczące płatności przelewem należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja
Wszelkie reklamacje dotyczące płatności kartami kredytowymi należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja
Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę Przelewy24.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zamieszczaniu ogłoszeń i za niezamieszczenie ogłoszenia z powodów od niego niezależnych.Ponadto:
Dodatkowo w Ogłoszeniu można zamieścić zdjęcia w ograniczonej ilości i wielkości.
Edycja ogłoszeń i możliwość ich usuwania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników serwisu.
Wszelkie reklamacje można kierować na adres mailowy: kontakt@ior.pl 
§7
Serwis ior.pl Zakazuje  umieszczania w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem, zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ponadto zakazuje się umieszczania treści i zdjęć reklamujących konkurencyjne portale internetowe..
Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków wymienionych w § 5 pkt. będą bezwzględnie usuwane, a ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów umieszczenia takiego ogłoszenia.§8
Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.
Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji dotyczących jego poprawnego działania.
Właściciel Serwisu ior.pl nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że złożone przez Użytkownika ogłoszenie posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
W razie stwierdzenia złamania regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Właściciel Serwisu może zablokować ogłoszenie lub konto Użytkownika, a także je usunąć.
W wypadku opisanym w §6 pkt. 5, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników.
Właściciel Serwisu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania treści ogłoszeń§9
Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego.
Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Właściciel Serwisu Karol Kucharski, Stanisławów, 26-803 Promna, Nip: 798-147-99-44 (zwany dalej „Operatorem”). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.§10
Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia, a Właściciel Serwisu zobowiązuje się do jej niezwłocznego rozpatrzenia.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Właściciela Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
Użytkownik oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu. 


Polityka prywatności
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą Karol Kucharski, Stanisławów, 26-803 Promna, jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.
W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: kontakt@ior.pl. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail wpisanego podczas dodawania ogłoszenia, do przesyłania informacji reklamowych, marketingowych przez serwis ior.pl
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dodania i korzystania z naszego serwisu.
 
 
 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: